Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обучение по проект КПРПС

 
В периода 26 - 28 юли 2021 г., в хотел Festa Via Pontica Resort, гр. Поморие се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема "Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес", по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1.
 
Обучение по проект КПРПС - Изображение 1Обучение по проект КПРПС - Изображение 2Обучение по проект КПРПС - Изображение 3Обучение по проект КПРПС - Изображение 4Обучение по проект КПРПС - Изображение 5Обучение по проект КПРПС - Изображение 6Обучение по проект КПРПС - Изображение 7