Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Описание на проекта

 

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР: 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 

ЗАГЛАВИЕ:„Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.11.2014 – 31.10.2015 г.

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО:  167 262,70 евро, от които 75% от Програма Еразъм+ на Европейския съюз и 25% от Министерство на образованието и науката.

ОПИСАНИЕ: Настоящото  проектно  предложение  ще  доразвие  и  надгради стартиралите дейности,изпълнени през периода 2012-2014 година в рамките на Проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за  учене  на възрастни”. То  ще  трансферира натрупания  опит  и  постиженията  и  ще осигури приемственост на националните усилия през новия период от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни.В началото на 2014 г. българското правителство прие Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.,  в която са определени следните водещи цели:

  •  Повишаване  на  участието  на  населението  на  25-64  навършени  години  в образование и обучение на повече от 5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на неграмотните сред 20-29 годишните на 1.5% през 2020 г.;
  •  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. под 11% през 2020 г.
За постигане на националните цели и на приоритетни направления от Европейската програма  за  учене на  възрастни  настоящият  проект  предлага дейности,  които  ще укрепят взаимодействието на заинтересованите страни на всички нива на управление -местно, областно, национално.
За  успешното  изпълнение  на  функциите  на  националния  координатор  за учене  на възрастни  ще  се предприемат  действия  за  осигуряване  на многостепенно  ниво  на координация  и  взаимодействие. Ще бъдат  определени областни  координатори  във всичките  28 области на  страната,  а училищата за възрастни,  ще  бъдат  обединени в национална мрежа. 
Ще бъдат разработени инструменти за прилагане на практика на Модела за мониторингна сектора за учене на възрастни, разработен в периода 2012 – 2014 г. За  активиране  на  действията  на  различни институции  и  организации  на местно,областно и национално ниво, както и за увеличаване на осведомеността на широката общественост за ползите от ученето през целия живот, ще бъдат организирани Дни на ученето през целия живот и семинари, а чрез сайта на проекта ще се разпространяват всички актуални новини и документи. Ще бъдат изготвени филми, които да мотивират преждевременно  напуснали образователната  система  да  се  включат  отново  в образование или обучение. Очаква  се  постигнатите резултати  да  въздействат  върху  цялостното  развитие на националния  сектор  за  образование  и  обучение  на  възрастни  в  България  и да подпомогнат изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни.
 

ЗА КОНТАКТИ: Валентина Дейкова – ръководител на проекта; Тел.: +359 2 424 11 14;

е-mail: v.deikova@mon.bg