Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

История на училището

 • На основание Заповед  № І  11-06/29.03.1963 год. на Министерство на просветата и културата се основава в гр. Нови пазар, окр. Коларовград, Техникум по фина керамика и декорация, с отдел Професионално техническо училище по фина керамика-единствен в Североизточна България с предмет на дейност-обучение на квалифицирани работници за керамичната, стъкларска и циментова промишленост на България и Европа.
 • На 15.ІХ.1963 г. е открита първата учебна година за училището с директор инж. Н. Недялков и замeстник-директор – Янко Янков.
 • Разкрити са 2 паралелки към професионално-техническото училище и 2 паралелки с 4 годишен курс на обучение към техникума. Първи учители са инж. Мария Трифонова, Петранка Спасова, Маргарита Минчева, Минчо Минчев, Нина Ибришимова, Георги Ибришимов, Стефан Попов. Учебните занятия се провеждат след обяд в 4 класни стаи, разположени в приземния етаж на политехническа гимназия „Хан Исперих”.
 • До края на учебна 1963/1964 г. е завършен ІІІ-ия етаж на същата сграда и училището се премества там.
 • Лятото на 1965 г. е построено източното крило на настоящата сграда с обособени кабинети по теория и практика. През този период директор е г-н Георги Ибришимов.
 • През 1967 г. за първа година се въвежда вечерно обучение за ученици за придобиване на средно професионално образование.
 • През 1968 г.  за директор е назначен г-н Злати Георгиев.
 • На 9.ІІ.1972 г. е подписан акт №16 за приемане на новопостроената сграда със средства на Министерството на леката промишленост на стойност 592,515 лв., с предмет на дейност ученическо общежитие, където са настанени 105 ученици.
 • През 1973 г. с общи усилия на учители и ученици е обособен корпус с работилници по декорация, гравиране, гипсова, керамична и стъкларска практика,  на територията на завод „Китка”.
 • През 1979 г. за директор е назначен инж. Ж. Железов.
 • През учебна 1982/1983 г. училището приема І-ви випуск, ученици завършили 11 клас в УПК – 2 паралелки със специалност „Оператор в силикатното производство”.
 • През учебна 1985/1986 г. за директор е назначен инж. Митко Канев. Тя преминава под знака на 100 год. от рождението на проф. д-р Асен Златаров.
 • На 23.05.1986 г. тържествено е открит бюст-паметник на бележития български учен в двора на училището, по проект на шуменския скулптор Петър Дичев.
 • През учебна 1987/1988 г. тържествено се чества 25 годишнината от създаването на техникума – обучават се общо 141 ученици с 5 групи в общежитието.
 • След 1989 г. в обществения и политически живот на страната настъпват демократичните промени, засегнали в голяма степен и родното образование и през 1997 г. комбината за порцелан и стъкло „Китка” е обявен в ликвидация и на училището е дадено ултимативно разпореждане за освобождаване на помещенията, ползвани за работилници в двора на  комбината. Училището реално остава без учебни работилници за провеждане на учебна и производствена практика.  
 • В резултат на тези събития през 1998 г. започва основна реконструкция на ІІ етаж на сградата на ученическото общежитие, като се обособяват 5 работилници по учебна практика: гипсова, керамична, декорация, работилница за изпичане на изделия. За този период директор на ТФКС е г-жа Теодора Михайлова.
 • След решение на ПС от януари 2003 г. е направено предложение от ръководството на ТФКС до МОН и министър Владимир Атанасов на основание Заповед № РД 09-332/ 07.04.2003 г. определя бившият Техникум по фина керамика и стъкло да се назовава Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров”.
 • През учебна 2003/2004 г. ръководството на училището поема г-жа Димитринка Маринова с помощник-директор Илкнур Халил. Броят на паралелките е 11, в това число за първа година се провежда обучение в 13 клас – 1 паралелка от 2 профила.
 • Благодарение на подкрепата на РИО - гр. Шумен и осигурените допълнителни финансови средства за ПГХТД и със съдействието на общинското ръководство,  се извършват много ремонтни дейности:
  • основна реконструкция на партерен етаж на училищната сграда, авариен и официален вход, физкултурен салон и прилежащия му  санитарен възел;
  • основен ремонт на ученическо общежитие; ново канализационно отклонение, свързващо го с градската канализационна мрежа;
  • вътрешен ремонт и подобряване на учебната среда в основната сграда – компютърни кабинети, класни стаи, учителска стая, дирекция;
  • чрез участието си в проекти, училището в качеството му на партньор – обучаваща институция спечели 2 проекта и възражда традицията на училището за обучаване на възрастни:
   • І проект по програма Фар „Интеграция на малцинствата” на територията на Шуменска област чрез обучението по професията „Керамик”- през 2005 година са обучени 40 курсисти;
   • ІІ проект – обучение на възрастни, заети в реалното производство във фирма „Рока-България” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обучени и придобили ІІ СПК по професията „Работник в керамичното производство” 50 курсисти.
 • През учебна 2007/2008 г. се реализира вечерна форма на обучение за възрастни, с придобиване на средно образование, единствена в Шуменска област за ученици, завършили основно образование по специалност „Технология на стъкларското производство”.
 • През м. април  на същата година Дирекция „Политика на професионалното образование и обучение” за първи път организира Национално състезание по професии „Панорама на професионалното образование” в гр. Велико Търново. Възпитаницита на училището печелят индивидуално първо място и отборно второ място в общото класиране.
 • От учебна 2017/2018 г. насам училището се ръководи от г-жа Магда Димитрова със заместник-директор инж. Север Басри. 
 • През лятото на 2022 г. училището се санира повторно, според новите законови изисквания, подновява се изцяло отоплителната инсталация, осъвременяват се учебните кабинети и техническото и технологично оборудване в тях.
 • Ежегодно учениците на професионалната гимназия печелят призови места на общински, регионални и национални състезания.
 • Традиционни за училището са периодичните изложби на ученическо творчество, както и базарите с изделия, изработени от учениците. Организират се също така дни на отворените врати за запознаване на обществото с дейността на училището.
 • Сградата на училището е незаменима, поради уникалния си интериор: стените са декорирани с автентични авторски пана, картини, рисунки и други проекти, произведения на изобразителното и приложното изкуство, реализирани като дипломни работи на изявени ученици или картини на отделните випуски.
 • Сред възпитаниците на ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Нови пазар са множество културни и обществени дейци като художници, архитекти, дизайнери и професори.
 • ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Нови пазар е от изключително значение за развитието на културния, икономическия и обществения живот на Община Нови пазар и не само:
  • През последните години в обществото ни все по-ясно се изразява дефицита на квалифицирани кадри за областта промишленото производство. В училището се изучават ученици в паралелки от Списък на защитените от държавата специалности от професии.
  • В региона на Община Нови пазар са позиционирани множество предприятия в областта на силикатната и химическа промишленост с огромен дял в развитието на икономиката на страната: РОКА БЪЛГАРИЯ АД, гр. Каспичан, „Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар, ДЮРА – ТАЙЛС БГ АД, гр. Нови пазар, Керамат АД, гр. Каспичан, КАЙ ГРУП: Хан Омуртаг АД, гр. Шумен, ШИШЕДЖАМ БЪЛГАРИЯ, гр. Търговище, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, гр. Търговище. Всички те са неизменни партньори на професионалната гимназия при реализирането на план-приема и провеждането на производствената практика на учениците в реална работна среда и много от възпитаниците ни са настоящи кадри в тях.
  • В училището се изучават две паралелки в дуална форма на обучение/обучение чрез работа.
  • С решение № 391 на Министерски съвет от 17.07.2017 г. училището е включено в Списък на иновативните училища в Република България и към настоящия момент продължава да е с такъв статут.
  • Училището работи активно по почти всички действащи европейски проекти и проекти на МОН.
  • Интензивна и ефективна е и комуникацията на педагогическите специалисти в гимназията с експертите в областта на професионалното образование в МОН.