Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

История на училището

 • На основание Заповед  № І  11-06/29.03.1963 год. на Министерство на просветата и културата се основава в гр. Нови пазар, окр. Коларовград, Техникум по фина керамика и декорация, с отдел Професионално техническо училище по фина керамика-единствен в Североизточна България с предмет на дейност-обучение на квалифицирани работници за керамичната, стъкларска и циментова промишленост на България и Европа.
 • На 15.ІХ.1963 г. е откритапърватаучебнагодина за училището с директор инж. Н. Недялков и зам. директор – Янко Янков.
 • Разкрити са  2 паралелки към професионално техническото  училище и 2 паралелки с 4 годишен  курс на обучение към техникума Първи учители са инж. Мария Трифонова, Петранка Спасова, Маргарита Минчева, Минчо Минчев, Нина Ибришимова, Георги Ибришимов, Стефан Попов. Учебните занятия се провеждат след обяд в 4 класни стаи, разположени в приземния етаж на политехническа гимназия „Хан Исперих”. До края на учебната 1963/1964 год. е завършен ІІІ-ия етаж на същата сграда и училището се премества там.
 • Лятото на 1965 г. е построено източното крило на настоящата сграда с обособени кабинети по теория и практика. През този период директор е Георги Ибришимов.
 • През 1967 год. за първа година се въвежда вечерно обучение за ученици за придобиване на средно професионално образование.
 • През 1968 год.  за директор е назначен Злати Георгиев.
 • На 9.ІІ.1972 г. е подписан акт № 16 за приемане на новопостроената сграда със средства на Министерството на леката промишленост на стойност 592,515 лв. с предмет на дейност ученическо общежитие, където са настанени 105 ученика.
 • През 1973 год. с общи усилия на учители и ученици  е обособен корпус с работилници по декорация, гравиране, гипсова, керамична и стъкларска практика,  на територията на завод „Китка”. През 1979 год. за директор е назначен инж. Ж. Железов.
 • Учебната 1982/83 год. училището приема І-ви випуск, ученици завършили 11 клас в   УПК – 2 паралелки със специалност „Оператор в силикатното производство”.
 • През учебната 1985/86  за директор е назначен инж. Митко Канев. Тя преминава под знака на 100 год. от рождението на проф. д-р Асен Златаров. На 23.05.1986 год. тържествено е открит бюст-паметник на бележития  български учен в двора на училището, по проект на шуменския скулптор Петър Иванов Дичев.
 • През учебната  1987/88 год. тържествено  се чества 25 години от създаването на Техникума –обучават се общо 141 ученика с 5 групи в общежитието.
 • След 1989 год. в обществения и политически живот на страната настъпват демократичните промени, засегнали в голяма степен и родното образование.
 • През 1997 год. комбината за порцелан и стъкло „Китка” е обявен в ликвидация и на училището е дадено ултимативно разпореждане за освобождаване на помещенията, ползвани за работилници в двора на  комбината. Училището реално остава без учебни работилници за провеждане на учебна и производствена практика.  В резултат, на което през 1998 год. започва основна реконструкция на ІІ етаж на сградата на ученическото общежитие, като се обособяват  5 работилници по учебна практика: гипсова, керамична, декорация, работилница за изпичане на изделия. За този период директор на ТФКС е Теодора Михайлова.
 • Традиционни за училището се ежегодните майски изложби в художествена галерия „Петър Персенгиев” с изделия, изработени от учениците, техни дипломни работи и експонати, показващи умелото съчетаване на традиции и иновационни творчески виждания.
 • След решение на ПС от м. І.2003 год. е направено предложение от ръководството на ТФКС до МОН и министър Владимир Атанасов на основание Заповед № РД 09-332/ 07.04.2003 год. определя бившият Техникум по фина керамика и стъкло да се назовава Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров”.
 • През уч. 2003/2004  год. ръководството на училището пое г-жа Димитринка Маринова с пом.директор Илкнур Халил. Броя на паралелките е 11, в това число за първа година обучение в 13 клас – 1 паралелка от 2 профила.
 • Благодарение на подкрепата на РИО - гр. Шумен и осигурените допълнителни финансови средства за ПГХТД и със съдействието на общинското ръководство,  се извършиха много ремонтни дейности:
       - основна реконструкция на партерен етаж на училищната сграда, авариен и официален вход, физкултурен салон и прилежащия му  санитарен възел;
          - основен ремонт на ученическо общежитие; ново канално отклонение, свързващо го  с градската канализационна мрежа;
      - вътрешен ремонт и подобряване на учебната среда в основната сграда – компютърни кабинети, класни стаи, учителска стая, дирекция;
           - чрез участието си в проекти, училището в качеството му на партньор – обучаваща институция спечели 2 проекта и възроди традицията на училището за обучаване на възрастни:
       - І проект по програма Фар „Интеграция на малцинствата” на територията на Шуменска област чрез обучението по професията „Керамик”- през 2005 година са обучени 40 курсисти;
         - ІІ проект – обучение на възрастни, заети в реалното производство във фирма „Рока-България” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обучени и придобили ІІ СПК по професията „Работник в керамичното производство” 50 курсисти.
 • През учебната 2007/2008 год. бе реализирана  вечерна форма на обучение за възрастни, с придобиване на средно образование,  единствена в Шуменска област за ученици, завършили основно образование по специалност „Технология на стъкларското производство”.
 • През м. април  на настоящата година Дирекция „Политика на професионалното образование и обучение” за първи път организира Национално състезание по професии „Панорама на професионалното образование” в гр. Велико Търново.