Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обучение по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Обучение по проект BG05M2OP001 - 2.014 - 0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От 08.06.2021 г. до 10.06.2021 г. в ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Нови пазар се проведе обучение на четирима представители на работодателите /наставници/ за повишаване методическите и педагогическите им умения.

Обучението на наставниците бе с продължителност 24 академични часа и се извърши по Програмата за обучение на наставници, одобрена от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09 - 997/02.04.2019 г. 

Тема на обучението: "Нормативна база на обучението чрез работа /дуална система на обучение/. Основни педагогически и психологически знания и умения".

 

Обучение по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" - Изображение 1Обучение по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" - Изображение 2