Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обучение на педагогически специалисти по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

     Педагогически специалисти от Професионална гимназия по химични технологии и дизайн ,,Проф.д-р Асен Златаров” - Нови пазар участваха в изнесено обучение на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код”.
     През периода 18-20.07.2019 г. в гр. Хисаря, хотел ,,Чинар” се проведе обучение на педагогически специалисти от Професионална гимназия по химични технологии и дизайн ,,Проф.д-р Асен Златаров” - Нови пазар на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код”, тематично направление 1 „Иновативни методи на преподаване”.     Обучението се реализира по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Лектор на обучението бе г-жа Христина Дачева от „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, която по интересен и атрактивен начин представи приложими методи и програми за работа с ученици от всички възрасти. Бе представено създаването на учебно съдържание към GSuiteforEducation за образованието; GSuiteforEducation с възможност за работа в дигитална класна стая; създаване и работа с електронни учебни ресурси; самопроверяващи се тестове; работа с kahoot.com.
Обучение на педагогически специалисти по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” - Изображение 1Обучение на педагогически специалисти по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” - Изображение 2Обучение на педагогически специалисти по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” - Изображение 3Обучение на педагогически специалисти по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” - Изображение 4