Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

На вниманието на родителите на учениците от Х и ХІ клас

Във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити - майска сесия е допустимо участието и на до трима представители на родителите, определени при условията и по реда на Наредба № 3/ 17.05.2004 година на организацията и провеждането на изпити.

Сгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от същата Наредба, представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

На вниманието на родителите на учениците от Х и ХІ клас - Изображение 1