Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Кариерно развитие

 

Уеб-базирана платформа към оперативна програма BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”: http://rsvu.mon.bg

 

 

 

 

Кариерно развитие - Изображение 1